Informacja o rekrutacji uczestników kursów

Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku uczestniczy w projekcie „Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zarządu i słuchaczy Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, nr umowy 2018-1-PL01-KA104-048667 finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

W ramach tego projektu przeszkolone zostaną kluczowe osoby w dwóch dziedzinach: w zarządzaniu projektami edukacyjnymi i w doskonaleniu metod działalności stowarzyszenia w zakresie efektywnej edukacji dorosłych. Szkolenia te będą prowadzone przez organizację szkoleniową M-Powered Projects Limited w Irlandii, będą się odbywać w języku angielskim.

Będą przeprowadzone dwa kursy:

 • Communication, team building and conflict management in European projects
  Risk, change and stakeholders in European projects. (2×5 dni)
 • Empowerment and motivation in education. (5 dni)

Uczestnik kursu powinien:

 • Znać język angielski na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (poziom B1).
 • Posiadać wysoką umiejętność obsługi poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych oraz takich aplikacji jak kalendarz, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny itp.
 • Być przygotowanym na elementy szkolenia wymagające wysiłku fizycznego.

Uczestnik kursu będzie:

 • Zobowiązany do wypełnienia indywidualnego raportu z wyjazdu on-line w systemie MOBILITY TOOL+ najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia.
 • Zobowiązany do uczestnictwa w opracowaniu Project Management Handbook.
 • Zobowiązany do opracowania indywidualnego projektu strategii i szkolenia dla swoich współpracowników z uwzględnieniem wiedzy zdobytej na kursie.
 • Brał aktywny udział w szkoleniach osób z Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Jaśle, Sanoku, Łańcucie, Rzeszowie i Tarnobrzegu po ukończeniu szkolenia w Irlandii.
 • Brał aktywny udział w ewaluacji rezultatów szkoleniowych.

Osoby zainteresowane w uczestnictwie w kursach proszone są o dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, ankiety rekrutacyjnej i oświadczenia w zaklejonej kopercie do biura Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie, ul. Czajkowskiego 49 w dniach dyżurów w nieprzekraczalnym terminie do 17.09.2018, godz. 12.00.

Załączniki dotyczące rekrutacji:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Ankieta rekrutacyjna

Oświadczenie