Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Działając na podstawie §28 Statutu  Zarząd Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się

w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Uniwersytetu, ul.P.Skargi 1 sala 104.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad WZC i przyjęcie porządku.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawomocności WZC do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie w/w sprawozdań oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za rok 2020;
  2. b) udzielenia Zarządowi absolutorium;
  3. c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 10. Zatwierdzenie programu działania na rok 2021.
 11. Wolne wnioski i uwagi.
 12. Zakończenie obrad.

 

W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin WZC w tym samym dniu

o 15 minut później (12.15) niż pierwszy podany termin.

 

 WZC odbędzie się przy zachowaniu rygorów sanitarnych

 (maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu),  związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii.

 

 

  Irena Zajdel

Prezes Zarządu