Projekty 2021 rok dofinansowane z Gminy Miasto Krosno

Zadanie publiczne: „Podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym” pod tytułem „Senior wszystkiego ciekawy”. Realizacja do 30.11.2021. Dotacja 8000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 2 wykładów, lektoratu j. angielskiego, warsztatów fotograficznych, 1 spotkania integracyjnego, wycieczki do Starego i Nowego Sącza oraz do Dubiecka.

Zadanie publiczne: „Podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia” pod tytułem „Zdrowo i sportowo”. Realizacja do 30.11.2021. Dotacja 6000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykładów z dietetykiem i farmaceutą, zajęć ruchowych, warsztatów kulinarnych i wycieczki na Roztocze.

Zadanie publiczne: „Podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych dla seniorów w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom” pod tytułem „Przeciw uzależnieniom”. Realizacja do 30.10.2021. Dotacja 8000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykładów profilaktycznych, warsztatów psychologicznych, warsztatów malarstwa i wycieczkę „Szlakiem zabytków Dolnego Śląska”.

Projekty dofinansowane ze środków Gminy Miasto Krosno w 2020 roku.

Zadanie publiczne: „Podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym” pod tytułem „Senior chce się uczyć”.
Realizacja od 17 stycznia do 30 listopada 2020. Dotacja 13 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć edukacyjnych: j. angielski, j.niemiecki, obsługa komputera, basen, gimnastyka, malarstwo oraz 4 wykłady psychologa i dwie wycieczki.

Zadanie publiczne: „Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych” pod tytułem „Stop uzależnieniom”.
Realizacja od 1 lipca do 30 listopada 2020. Dotacja 1470 zł z przeznaczeniem na 2 wykłady psychologa, 1 wykład farmaceuty oraz warsztaty z psychologiem.

Projekty 2019 rok – dofinansowane ze środków Gminy Miasto Krosno.

Zadanie publiczne „Podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym”:
1. „Senior aktywny intelektualnie i społecznie”.
Realizacja od 4 lutego do 30 listopada 2019. Dotacja 10 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć edukacyjnych oraz wycieczki do Cieszyna i transportu na Spartakiadę do Łańcuta.
2. „XII Wiosenne Spotkania Seniorów – Kazimierz 2019”.
Realizacja 25 kwietnia 2019. Dotacja 2190 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki do Kazimierza Dolnego.
Zadanie publiczne „Podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia”
3. „Zdrowym być i więcej nic”.
Realizacja od 16 maja do 15 listopada 2019. Dotacja 3500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć z gimnastyki i na basenie oraz wyjazdów wycieczkowych: VII Rajd Nordic Walking Zatwarnica, Piknik Sportowo-Rekreacyjny Tarnobrzeg i Chochołowskie Termy.
Zadanie publiczne; „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
4. „Nie daj się nałogom-bądź sobą.”
Realizacja od 2 października do 20 grudnia 2019. Dotacja 3780 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki do Krakowa oraz 3 wykładów psychologa podczas spotkań integracyjnych na temat przeciwdziałania uzależnieniom.


W maju 2017 r. podpisaliśmy umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod tytułem „By chciało się chcieć jesienią życia” na kwotę 21450,00 zł. Zadanie przeznaczone jest na dofinansowanie wykładów, lektoratów języków obcych, kursów informatycznych i na wycieczki edukacyjne. Zadanie realizowane będzie od maja do listopada 2017 r.

 W dniu 29 maja 2017 r. podpisaliśmy umowę z Gminą Miasta Krosna o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia pod tytułem „Trzymaj formę seniorze” na kwotę 6600,00 zł do realizacji w okresie od 29 maja 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Projekt przeznaczony jest na dofinansowanie zajęć sportowych, terapeutycznych (plastyka, rękodzieło, zajęcia teatralne) i na wycieczkę edukacyjną.

Zadanie publiczne:
„Propagowanie aktywności społecznej osób nieaktywnych zawodowo w wieku 50+”
pt.
„Nieaktywni zawodowo – aktywni społecznie”
dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Krosna dotacją 15000 zł.
Kwota projektu: 25943,00 środki własne 10943,00
Termin: 20.02.2016 – 30.11.2016 r.

Zadanie polega na aktywizacji społeczno-intelektualnej ludzi jesieni życia, zachowaniu
i zwiększeniu ich sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej. Na włączaniu osób starszych
w wielowymiarowy proces edukacji, podnoszenia kwalifikacji i wiedzy. Podnoszenie umiejętności
z zakresu języków obcych, obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych.
Wzmocnienie sprawności fizycznej poprzez zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej, hydroterapii, pływania, aerobiku, nordic walking oraz turystyki pieszej i krajoznawstwa, przeciwdziałając tym samym realnemu zagrożeniu, jakim jest wykluczenie seniorów z życia społecznego gospodarczego.

Działalność na rzecz osób starszych:
1. Poszerzenie wiedzy, budowanie sprawności intelektualnej seniorów:
· cykliczne wykłady audytoryjne o różnorodnej tematyce.
2. Osiągnięcie znajomości języka na poziomie podstawowym i zaawansowanym:
· lektoraty z języka angielskiego,
3. Doskonalenie umiejętności praktycznego posługiwania się urządzeniami peryferyjnymi,
· prowadzenie kursów komputerowych o różnym stopniu zaawansowania;
4. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności osób starszych:
· prowadzenie warsztatów literacko-teatralnych; warsztatów plastycznych, rękodzieła artystycznego, fotograficznych, dziennikarskich.
5. Propagowanie idei zdrowego stylu życia i podnoszenia sprawności fizycznej uczestników projektu:
· różnych form gimnastyki, hydroterapii-połączonej z nauką pływania, nordic walking.
6. Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu:
· udział w lokalnych imprezach, wydarzeniach kulturalnych i w spotkaniach z ciekawymi ludźmi;
7. Imprezy cykliczne „IX Wiosenne Spotkania Seniorów” – „Bieszczady -2016” – 50 osób
8. Wycieczka edukacyjna „Śladami początków państwa polskiego – w 1050. rocznicę Chrztu Polski”   do Gniezna, Biskupina i Kruszwicy – 27 osób – 3 dni
9. Wycieczka edukacyjna „Śladami historii i martyrologii po Lubelszczyźnie: Lublin, Majdanek, Chełm, Kozłówka –  46 osób – 2 dni.
10. Wycieczka edukacyjna „Szlakiem Orlich Gniazd – 50 osób


Zadanie publiczne: „Ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia”
Projekt pt. „Senior a zdrowy styl życia” dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Krosna dotacją 1500 zł.

Kwota projektu: 3220,00 – środki własne 1720,00

Termin: 1 czerwca 2016 do 30 listopada 2016 r.

Zadanie „Ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia” pt. „Senior a zdrowy styl życia” adresowane jest do osób starszych po 50-tym roku życia, będących emerytami lub rencistami.
Realizacji zadania publicznego przyczyni się do racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego seniorów, uzupełni ich wiedzę ogólną oraz stworzy możliwości swobodnego rozwoju talentów i zainteresowań. Przyczyni się do propagowania idei zdrowego stylu życia i podniesienia sprawności fizycznej uczestników zadania i umotywuje do pokonywania sytuacji stresogennych. Stworzy warunki do indywidualnej motywacji aktywności ludzi starszych . Aktywnie przeciwdziała zjawisku marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu ludzi jesieni życia.
Zajęcia prowadzone w ramach powyższego projektu mają charakter otwarty są dostępne dla wszystkich słuchaczy.
Propagowanie idei zdrowego stylu życia i podnoszenia sprawności fizycznej uczestników projektu w formie:
– warsztatów terapeutycznych: plastycznych, rękodzieła artystycznego, fotograficznych,
– wycieczki edukacyjnej do Tarnobrzega, Mielca, Baranowa Sandomierskiego, Przecławia – 50 osób.


Projekt pt. “Propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym. Aktywizacja i zaangażowanie seniorów w działania na rzecz środowiska lokalnego”, dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Krosna dotacją 8000zł.

Kwota projektu 14710zł, środki własne 6710 zł

Termin 01.05.2015 – 30.11.2015

Zadanie polega na szerokim włączaniu osób starszych w wielowymiarowy proces edukacji, aktywizacji i integracji społecznej, przeciwdziałając tym samym realnemu zagrożeniu, jakim jest wykluczenie seniorów z życia społecznego i gospodarczego. Zwiększeniu aktywności społecznej osób starszych, poprzez:

  • zaangażowanie seniorów w aktywność społecznie użyteczną, działanie na rzecz innych lub dla dobra wspólnego;
  • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie życia społecznego i kulturalnego;
  • systematyczne, cykliczne prowadzenie zajęć edukacyjnych w różnych dziedzinach wiedzy,
  • prowadzenie nauki języków obcych na różnych poziomach,
  • szkoleń w zakresie korzystania z nowoczesnych mediów,
  • warsztatów tematycznych,
  • zajęć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
  • imprez integracyjnych oraz promowanie aktywnego i ciekawego stylu życia osób starszych,
  • upowszechnianie wiedzy o wyzwaniach, jakie czekają społeczeństwo poprzez wykorzystanie mediów audiowizualnych, elektronicznych i materiałów drukowanych, – rozwijanie i promowanie inicjatyw w środowisku osób starszych,
  • wzajemne relacje osób starszych na różnych płaszczyznach życia społecznego.

Projekt pt. „Ochrona zdrowia. Szczypta zdrowia dla seniora”, dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Krosna dotacją 2000zł.

Kwota projektu 3574 , środki własne 1574 zł

Termin: 10.06.2015 do 30.11.2015r.

Projekt ma na celu edukację zdrowotną i aktywizację społeczną seniorów. Postęp społeczno-cywilizacyjny, wydłużający okres życia ludzi oraz związana z tym chęć utrzymania jak najdłużej aktywności psychicznej i fizycznej spowodowały, że do programów edukacyjno-aktywizacyjnych zostały wprowadzone zagadnienia, które ułatwią ludziom starszym sprawne funkcjonowanie we współczesnych realiach.

Zadanie pod nazwą „Szczypta zdrowia dla seniora” adresowane jest do osób starszych po 50-tym roku życia, będących emerytami lub rencistami. Będzie ono polegać na organizowaniu i prowadzeniu zajęć aktywizujących fizycznie, utrzymania ich kondycji fizycznej i umysłowej. Zadanie publiczne umożliwi poznawanie i wdrażanie zasad zdrowego stylu życia, zapobiegać będzie alienacji społecznej osób starszych i przeciwdziałać patologiom.