logotyp

Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku uczestniczy w projekcie „Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zarządu i słuchaczy Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, nr umowy 2018-1-PL01-KA104-048667 finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

W ramach tego projektu przeszkolone zostaną kluczowe osoby w dwóch dziedzinach: w zarządzaniu projektami edukacyjnymi i w doskonaleniu metod działalności stowarzyszenia w zakresie efektywnej edukacji dorosłych. Szkolenia te będą prowadzone przez organizację szkoleniową M-Powered Projects Limited w Irlandii, będą się odbywać w języku angielskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 113 436,73 zł.