Program Erasmus+. Akcja KA220-ADU  „Partnerstwa współpracy w zakresie edukacji dorosłych”.

Projekt: Gamification Activities and Methods for the Elderly’s Support” (Działania i metody grywalizacji wspierające osoby starsze). 2023-2025

Opis projektu.

W miarę starzenia się społeczeństwa europejskiego społeczeństwo stoi przed różnymi wyzwaniami, takimi jak zdrowie fizyczne i psychiczne osób starszych oraz ich aktywne uczestnictwo w społeczeństwie i społeczeństwie w ogóle. W ostatnim stuleciu, a zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, średnia długość życia w Europie wzrosła, ludność Unii Europejskiej starzeje się i proces ten prawdopodobnie przyspieszy w przyszłości. W grupie wiekowej 55-64 lata korzystanie z komputera i Internetu jest częstsze niż w grupie wiekowej 65+. Jednym z powodów jest to, że osoby w wieku od 55 do 64 lat są w większości nadal aktywne zawodowo i do pracy mogą potrzebować umiejętności obsługi komputera i Internetu. Istnieje duże oczekiwanie, że technologie/TIK mogą pomóc społeczeństwom w poprawie jakości życia obywateli. W Międzynarodowym badaniu umiejętności informatycznych i informatycznych z 2018 r. stwierdzono, że kompetencje cyfrowe to umiejętności niezbędne do uczestnictwa w świecie napędzanym technologią. Dotyczy to także osób dorosłych w wieku 65+, które we współczesnym świecie nie mogą uczestniczyć w życiu obywatelskim i społecznym bez opanowania podstawowych umiejętności ICT. Aby także te osoby mogły lepiej uczestniczyć w życiu obywatelskim i społecznym współczesnego społeczeństwa, musimy promować innowacyjne podejście do uczenia się.

Celem projektu jest:
1. Ułatwianie dostępu do możliwości uczenia się nieformalnego osobom starszym.
2. Zwalczanie negatywnych stereotypów na temat aktywnych obywateli w wieku 65+, przyczyniając się w ten sposób do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.


Program Erasmus+. Akcja K2 „Strategic Partnership”. Round 1. 2016-201

Projekt „A school for tomorrow’s Europe: Dropout Prevention, Intervention and Retrieval through Art Education” (Szkoła przyszłej Europy: zapobieganie i interwencja opuszczania oraz przywracanie uczniów poprzez edukację sztuką). 2019-2021

Opis projektu:

W dziedzinie edukacji w Unii Europejskiej, strategia Europa2020 ma dwa cele:

  1. Redukcja liczby uczniów, którzy wcześnie opuszczają szkołę.
  2. Zwiększenie liczby młodych dorosłych, którzy uzupełnili edukację.

Zredukowanie liczby opuszczających szkołę jest kluczowe, gdyż mniej wykształconych populacji oznacza niższy poziom zatrudnienia.

Kraje takie jak: Polska, Słowenia, Czechy, Słowacja, Litwa już osiągnęły ten cel. Szwecja, Irlandia i inne kraje są blisko tego celu, kraje śródziemnomorskie prezentują dramatyczny obraz, na Malcie ponad 35% opuszcza szkołę z niższym stopniem edukacji. Kraje te muszą zainwestować w kapitał ludzki (Hiszpania, Portugalia).

Celem projektu jest wykorzystanie sztuki w edukacji, aby zapobiec niepowodzeniom w szkole i opuszczaniu jej.

Innowacja, kreatywność i przedsiębiorczość są bardzo ważne na obecnym rynku pracy, istnieje potrzeba elastycznych kształcenia pracowników. Projekt ma zapewnić grupie docelowej (uczniom opuszczającym szkołę) konieczne narzędzia, aby rozwijać te aspekty poprzez sztukę i aby rozwijać kompetencje nauczyciela w kontekście sztuki.

We wszystkich krajach partnerskich zostaną przeprowadzone badania w których wezmą udział nauczyciele i uczniowie wcześnie opuszczający szkołę. Promowany będzie zestaw technik uczenia się, które określa się jako dobre i korzystne. Badania te przyczynią się do stworzenia „Przewodnika dla nauczycieli, trenerów i menadżerów”.

Jednym z głównych działań w drugim roku projektu będą warsztaty tematyczne. Końcowym produktem będą dwa przewodniki zawierające wnioski o bieżących potrzebach grup docelowych i kilka technik , aby promować twórczość i ducha przedsiębiorczości.

Po realizacji warsztatów i stworzeniu końcowej wersji przewodników wszystkie te działania będą prezentowane aby można było zaimplementować niektóre techniki używane na warsztatach i wdrażane w krajach partnerskich.

W projekcie uczestniczą 3 kraje: Portugalia, Włochy i Polska. W każdym z krajów powstało konsorcjum składające się z jednostki samorządowej, szkoły i instytucji pozarządowej.

Szczegółowy opis projektu w załączniku: dropout-description

 


Projekt Grundtvig „Be my guest”. 2012-2014

 

„Be my guest” (Bądź moim gościem), był projektem, skonstruowanym w celu wypełnienia celów Programu LLL – m.in. ulepszanie znajomości języka oraz promowanie ICT.

Próbowaliśmy znaleźć oryginalną i zrównoważoną drogę odpowiadającą na następujące problemy:

  • Znajomość języków i ICT uważa się za użyteczne w dyskusji. Czy są one rzeczywiście użyteczne wystarczająco aby zapobiec konfliktom i wojnom? Patrząc na historię, na całym świecie i ostatnie wydarzenia, można mieć poważne wątpliwości.
  • Wszędzie możemy zaobserwować podobny rozwój, „fast-foody”, centra handlowe, globalna kultura oraz globalny język (ubogi, wymieszany angielski, mnóstwo międzynarodowych słów w każdym języku). Czy poza standaryzacją kultury, techniki, języka i ekonomii Europa dostaje szansę istnienia jako ludzki skarb w różnorodności i dzieleniu się?
  • Poprzez studia łatwo jest zapraszać młodych ludzi poprzez wymianę standaryzacji na ćwiczenia językowe oraz ICT. Ale jak można w obliczu pokojowej Europy integrować zmęczonych, zagubionych, starych, niepełnosprawnych, wypalonych, niedouczonych albo leniwych ludzi?
  • Jaką motywację, indywidualną czy wspólną można by zaproponować dla mobilizacji wszystkich dla europejskiego szacunku (popatrzmy na niską mobilizację w ostatnich europejskich wyborach)?

Językami roboczymi projektu były: hiszpański, włoski, francuski i polski.

 


Projekt Grundtvig „Improve the accompaniment of the seniors„. 2012-2014

W czasie gdy europejskie społeczeństwo starzeje się, nieoceniona jest pomoc wolontariuszy osobom starszym. Według danych Eurocarers jeden wolontariusz przypada na 100 milionów potrzebujących pomocy w Europie.
Ważne jest zatem wspieranie ich w działaniu i oferowanie im zasobów, które umożliwią im poszerzać ich wiedzę i kompetencje niezbędne przy wspomaganiu seniorów.
Aby móc rozwijać te kompetencje zostało utworzone wzajemne uzupełniające się partnerstwo: stowarzyszenie specjalizujące się w pomocy wolontariackiej oraz instytucję wolontariacką (Francja), dwie organizacje publiczne zajmujące się edukacją i działalnością socjalną (Niemcy i Turcja) oraz stowarzyszenie specjalizujące się we wspomaganiu seniorów (Polska).
Celem naszego projektu było opracowanie poradnika ze skorowidzem, metodologią i wskazówkami niezbędnymi we wspomaganiu seniorów.
Dokument ten jako rezultat transferu metod pomiędzy europejskimi partnerami jest przeznaczony dla profesjonalistów z sektora socjo-edukacyjnego, medyczno-socjalnego oraz dla prywatnych i publicznych osób zajmujących się szkoleniem i wspomaganiem seniorów.