logotyp

Tytuł projektu: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zarządu i słuchaczy Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Data rozpoczęcia projektu: 01-07-2018
Łączny czas trwania projektu: 12 miesięcy
Organizacja partnerska: M-POWERED PROJECTS LIMITED

Strona na Facebooku: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zarządu i słuchaczy KUTW

 

Opis projektu:

Cele szczegółowe projektu:

  1. Poszerzenie kompetencji trenerskich pracowników stowarzyszenia, na co dzień zaangażowanych w realizację projektów szkoleniowych skierowanych do osób dorosłych a w szczególności do seniorów; podniesienie kompetencji z zakresu koordynacji i motywacji tych grup, a w szczególności pracy z wolontariuszami seniorami.
  2. Podniesienie kompetencji i wzmocnienie umiejętności zarządzania międzynarodowymi projektami edukacyjnymi wśród  członków zarządu stowarzyszenia a w szczególności: przełamanie barier związanych z obawą w porozumiewaniu się w języku obcym, rozszerzenie wiedzy i umiejętności związanymi z różnicami kulturowymi, poszerzenie wiedzy na temat zarządzania projektami międzynarodowymi (w tym projektami na temat innowacyjnych metod zarządzania), wzmocnienie umiejętności budowania współpracy pomiędzy organizacjami z różnych krajów, wzmocnienie umiejętności nawiązywania kontaktów i budowania trwałych relacji z partnerami z różnych krajów, nabycie umiejętności zarządzanie zmianami i ryzykiem w projekcie, poznanie różnych metod upowszechnianie rezultatów projektowych.
  3. Usprawnianie procesów zarządzania projektami.
  4. Wzrost jakości oferowanych usług edukacyjnych.
  5. Upowszechnianie rezultatów projektu wśród członków zarządu i słuchaczy stowarzyszenia, wolontariuszy, członków organizacji związanych z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, nauczycieli i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w regionie.
  6. Bardziej zauważalna obecność stowarzyszenia na arenie międzynarodowej przez uczestnictwo w projektach partnerskich, a tym samym jej wpływ na innowacyjne zmiany w edukacji w Europie.

Poprzez osiągnięcie celów, które są związane z projektem i wzmocnieniem kadry Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w w/w obszarach, stowarzyszenie będzie rozwijać się dynamiczniej, jednocześnie inwestując w dostarczenie pracownikom niezbędnej wiedzy, kompetencji i umiejętności. W praktyce będzie to przekładać się na intensywność działań o skali międzynarodowej oraz jakość realizowanych projektów edukacyjnych w kraju i za granicą.

Zwiększymy w ten sposób możliwość wdrażania większej liczby projektów, dzięki którym współczesne metody nauczania uwzględniające potrzeby teraźniejszości, będą inicjowane w Polsce, jak również w innych krajach europejskich.

Naszym partnerem w projekcie jest organizacja szkoleniowa M-Powered Projects. Organizacja ta specjalizuje się w prowadzeniu autorskich warsztatów skierowanych do europejskich organizacji edukacyjnych i produkująca kreatywne i interaktywne materiały treningowe. M-Powered Projects pomaga osobom zaangażowanym w międzynarodowe projekty edukacyjne w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zarządzania i dobieraniu odpowiednich narzędzi pracy, a jednocześnie pracuje również nad rozwojem osobistym i zawodowym kursantów, ich motywacją i empowermentem. Ważne dla naszego stowarzyszenia jest również wsparcie jakie M-Powered Projects zobowiązała się udzielić we wdrażaniu kompleksowych procesów zarządzania projektami.

Wspólnie z M-Powered Projects wypracowaliśmy program rozwoju kadry stowarzyszenia wpisujący się w Europejski Plan Rozwoju. Program ten jest adekwatny do potrzeb, jakie rozpoznaliśmy w naszej organizacji, jak również uwzględnia dotychczasowe doświadczenie, kompetencje i zasoby partnera. Równocześnie M-Powered Projects poprzez współpracę z naszym stowarzyszeniem jako organizacją wdrażającą innowacje w dziedzinie edukacji seniorów zyska nową perspektywę i nowe doświadczenie. Wzajemna wymiana dobrych praktyk i możliwość poznania realiów i możliwości organizacji pozarządowych pracujących na rzecz edukacji seniorów w Polsce pozwoli przyjąć partnerowi szeroką perspektywę w zakresie realizacji szkoleń dla podobnych organizacji w przyszłości. Partner będzie miał również możliwość do wdrożenia programów szkoleniowych w nowych grupach odbiorców: koordynatorów i szkoleniowców pracujących w projektach dedykowanych seniorom jak również kadry zarządzającej dużej organizacji pozarządowej, wywierającej wpływ na jakość i metody nauczania seniorów.